Styrdokument

Vårt uppdrag

Stiftelsens uppdrag är att verka för ett levande konst- och kulturarv i hela regionen. Vi ska värna om, utveckla och tillgängliggöra våra samlingar och kunskapsområden i nära dialog med omvärlden och med lyhördhet inför människors olika behov. Grunduppdraget regleras i våra stadgar.

Ett viktigt styrande dokumentet för stiftelsens verksamhet är Region Hallands kulturstrategi och kulturplan. I den finns flera målområden för kulturarvets och konstlivets utveckling. Där finns också vägledande perspektiv som vi ska följa, såsom breddat deltagande i kulturlivet och ett särskilt fokus på barn och unga. Stiftelsen Hallands länsmuseer tolkar och omsätter målen till aktiviteter i långsiktiga strategiska utvecklingsplaner och i årliga verksamhetsplaner.  

Verksamhetsplaner och utvecklingsplaner

Stiftelsen tar varje år fram en verksamhetsplan som beslutas av styrelsen i december månad. Vi har också strategiska utvecklingsplaner som talar om hur stiftelsen på längre sikt ska utvecklas och uppfylla målen enligt Hallands kulturplan och andra styrande dokument. 

Stadgar och urkund

Stiftelsens namn, säte och ändamål

§ 1       Stiftelsens namn är Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg.

§ 2       Stiftelsens styrelse har sitt säte i Halmstad.

§ 3       Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten samt att huvudsakligen inom Hallands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet enligt vad som i stiftelseurkunden § 3 säges.

Stiftelsen äger i egen regi eller genom särskilt bildat organ uthyra eller annorledes utnyttja de byggnader varöver stiftelsen förfogar.

Stiftelsen skall icke ha till syfte att inbringa vinst.

§ 4       Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Halmstad och består av nio ordinarie ledamöter jämte nio suppleanter för de ordinarie ledamöterna samt adjungerade länsmuseichef och landsantikvarie jämte den vid länsstyrelsen i Hallands län anställde länsantikvarien.            

I stiftelsens styrelse utser Region Halland fyra ledamöter, Halmstads och Varbergs kommuner vardera en ledamot, Hallands museiförening och Föreningen Varbergs museum vardera en ledamot samt Hallands bildningsförbunds samarbetsråd i hembygdsfrågor en ledamot.

För ledamöterna i styrelsen skall utses personliga suppleanter vilka väljs i samma 
ordning som ordinarie ledamöter.

Ledamöter och suppleanter utses för samma mandattid, som gäller vid kommunala val.

Suppleant inträder som ledamot i styrelsen vid förfall för ordinarie ledamot och äger 
eljest närvara vid styrelsens sammanträden. Avgår ledamot eller suppleant skall ny 
sådan väljas för återstående valperiod.

§ 5       Ordförande i styrelsen utses av Region Halland bland Regionens ledamöter, vice ordförande utses av styrelsen.

§ 6       Styrelsen företräder stiftelsen i förhållande till tredje man inför domstol eller annan myndighet.

§ 7       Det ankommer på styrelsen att svara för att stiftelsens tillgångar används för i § 3 angivna ändamål samt att främja att dessa ändamål uppfylls. Det ankommer på styrelsen att leda stiftelsens verksamhet och särskilt att sörja för en tillfredsställande organisation av stiftelsens verksamhet samt att hålla sig noga underrättad om denna utveckling,

att tillse att tillfredsställande organisation finns för stiftelsens bokföring och medelsförvaltning samt att utöva kontroll häröver,

att tillse att i stadgan intagna bestämmelser om insyn i stiftelsens verksamhet efterlevs,

att hos landsting, kommunfullmäktige och staten göra framställning om erforderliga medel för uppfyllande av stiftelsens ändamål i den mån behovet ej täcks av stiftelsekapitalet eller på annat sätt,

att i övrigt iakttaga vad som föreskrivs i denna stadga.

          Styrelsens arbetsformer

§ 8       Det åligger ordföranden att tillse att sammanträden hålls då så erfordras. Styrelsen skall dock sammanträda minst en gång per kvartal. Framställer styrelseledamot eller landsantikvarie begäran om sammankallande av styrelsen skall hans begäran efterkommas.

§ 9       Vid styrelsens sammanträden skall föras protokoll, vilka till riktigheten skall bestyrkas av ordföranden och den ledamot styrelsen därtill utser. Ledamot av styrelsen och landsantikvarien är berättigade att på begäran få särskilt från styrelsens beslut avvikande mening antecknad till protokollet. Protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på betryggande sätt. Avskrift av protokollen skall löpande tillställas styrelseledamöter, suppleanter samt stiftarna.

§ 10      Styrelsen är beslutsför, där de vid sammanträde tillstädesvarandes antal överstiger hälften av hela antalet styrelseledamöter.

Såsom styrelsens beslut gäller den mening, om vilken vid sammanträde de flesta röstande förenar sig, och vid lika röstetal den mening, som biträds av ordföranden.

§ 11        Det ankommer på ordföranden att på betryggande sätt kalla styrelsens ledamöter och landsantikvarien till styrelsens sammanträden samt att underrätta suppleanterna om tid för sammanträde. Kallelse till styrelsesammanträde bör utfärdas minst en vecka före sammanträdesdagen.

§ 12         Styrelseledamot eller annan får ej deltaga i behandling av ärende, som personligen rör honom eller någon honom närstående, som sägs i 4 kap 13 § 2 rättegångsbalken om jäv emot domare. Vid behandling av ärende, vari styrelseledamot eller annan är jävig, skall denne avträda. Denne skall räknas som icke tillstädesvarande vid bedömning av om beslutsförhet föreligger enligt § 11 om ej suppleant inträder i hans ställe.

            Arbetsutskott

§ 13                  För beredning av visst ärende eller grupp av ärenden äger styrelsen inrätta arbetsutskott.

            Landsantikvarie                                                             

§ 14     Landsantikvarien har att under styrelsens ledning svara för den löpande förvaltningen i den utsträckning styrelsen ej uppdragit detta till ledamot eller andra befattningshavare vid stiftelsen. Styrelsen skall närmare ange de åligganden som åvilar landsantikvarien.

Landsantikvarien har vidare att svara för stiftelsens biträde åt Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer, länsstyrelsen samt kommunerna inom sitt verksamhetsområde med kulturminnesvårdande uppgifter.

Räkenskaper och revision mm

§ 15     För stiftelsens bokföring och räkenskaper gäller bestämmelser i bokföringslagen.

§ 16     Stiftelsens räkenskapsår skall omfatta 12 månader. Kalenderåret skall vara räkenskapsår.

§ 17     Det åligger styrelsen att senast under mars månad efter räkenskapsårets utgång färdigställa årsbokslut och överlämna detta till stiftelsens revisorer.

§ 18     Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen i dess helhet av minst två av styrelsens därtill utsedda ledamöter gemensamt eller av en ledamot jämte annan person som styrelsen därtill utser. Avtal, anvisningar å stiftelsens bank- och postgiroräkningar, kvitteringar eller överlåtelse av till stiftelsen ställda checkar eller postremissväxlar, kvitton å kontanta medel, värdeförsändelser och dylikt skall undertecknas av den eller de, som styrelsen därtill utser.

§ 19     Region Halland och Halmstads och Varbergs kommuner skall årligen utse vardera en revisor och en suppleant för denne för granskning av stiftelsens förvaltning nästföljande kalenderår.

§ 20     Som revisor och suppleant skall utses någon av de revisorer eller revisorssuppleanter som för samma år utsetts att granska Region Hallands och kommunernas förvaltning.

Till revisor får ej utses den, som är befattningshavare i stiftelsen eller eljest intar en underordnad eller beroendeställning till styrelseledamot eller till befattningshavare i stiftelsen, åt vilken uppdragits att ombesörja bokföringen eller medelsförvaltningen eller kontrollen däröver, ej heller någon sådan person närstående, som sägs i 4 kap 13 § 2 rättegångsbalken.

§ 21     Styrelsen, länsmuseichef och landsantikvarie skall ge revisor tillgång till stiftelsens böcker, räkenskaper, protokoll och andra handlingar samt i övrigt det biträde, som av honom påkallas för uppdraget. Av revisor begärd upplysning angående förvaltningen får ej av styrelsen, länsmuseichef eller landsantikvarie vägras.                 

§ 22     Det åligger revisorerna

att granska styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper,

att verkställa inventering eller kontrollera verkställd inventering av kassa och övriga tillgångar,

att granska huruvida styrelsens organisation av och kontroll över bokföringen och medelsförvaltningen är tillfredsställande, samt

att vidtaga de åtgärder som i övrigt för ett behörigt fullgörande av revisionsuppdraget är erforderliga.

§ 23     Revisorerna skall avge berättelse, innehållande redogörelse för resultatet av deras granskning med uttalande, huruvida anmärkning beträffande räkenskapernas förande eller förvaltningen i övrigt föreligger eller ej. Framställes anmärkning skall anledningen till denna anges i berättelsen. Revisionsberättelse skall även innehålla särskilt uttalande, huruvida ansvarsfrihet för förvaltningen tillstyrks eller ej.

§ 24     Revisionsberättelse skall före maj månads utgång av stiftelsens styrelse tillställas landstingets förvaltningsutskott och kommunstyrelsen i resp Halmstads och Varbergs kommuner

Berättelsen skall framläggas så att granskning och avgörande hos landstinget och kommunfullmäktige kan ske före utgången av november månad året näst efter det år revisionen avser.

§ 25     På beslut av landstinget och kommunfullmäktige ankommer, huruvida framställd anmärkning skall förfalla och ansvarsfrihet för förvaltningen meddelas eller laga åtgärd för bevarande av stiftelsens rätt skall vidtas. Det ankommer på landstinget och kommunfullmäktige att var och en för sig besluta härom. Anställer landstingskommunen eller i stiftelsens ingående kommuner ej talan å den förvaltning revisionsberättelsen avser inom ett år från det styrelsen överlämnat årsbokslut och övriga räkenskapshandlingar till revisorerna, skall så anses, som om ansvarsfrihet blivit beviljad. Utan hinder av att ansvarsfrihet beviljats får talan föras på grund av brottslig handling, där ej ansvarsfriheten uppenbarligen avsett även denna handlingen.

            Kontroll och insyn

§ 26     Landstingets förvaltningsutskott och kommunstyrelsen i resp Halmstads och Varbergs kommuner äger rätt att när som helst taga del av stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar samt i övrigt från stiftelsens styrelse erhålla upplysningar angående stiftelsens förhållanden.

§ 27     Styrelsen skall för varje kalenderår upprätta en verksamhetsberättelse, som innefattar en sammanfattning av stiftelsens verksamhet under året. Berättelsen skall före maj månads utgång påföljande år överlämnas till landstinget och kommunfullmäktige i resp Halmstads och Varbergs kommuner.

§ 28     Beträffande allmänhetens insyn i stiftelsens handlingar skall beaktas de bestämmelser som för kommunala myndigheter gäller ifråga om allmänna handlingars offentlighet och sekretess.

§ 29     Styrelsens beslut rörande inköp eller försäljning av fastighet eller beslut att ansöka om inteckning i stiftelsen tillhörig fastighet skall underställas landstinget och kommunfullmäktige i resp Halmstads och Varbergs kommuner, och blir ej gällande förrän dessa lämnat sitt godkännande.

§ 30     Styrelsens beslut om mer omfattande om-, till- eller nybyggnad av stiftelsen tillhörig fastighet skall underställas landstinget och kommunfullmäktige i resp Halmstads och Varbergs kommuner och får ej verkställas innan dessa lämnat sitt godkännande.

§ 31     Styrelsen äger inte uppta lån eller ingå borgensförbindelse utan godkännande av landstinget och kommunfullmäktige i resp Halmstads och Varbergs kommuner.

§ 32     Arvoden till stiftelsens styrelseledamöter samt revisorer utgår enligt för landstinget        
gällande bestämmelser.

§ 33     Stiftelsen skall vara undantagen från tillsyn enligt lagen den 24 maj 1929 om tillsyn över stiftelser.

            Ändring av stiftelsens stadgar och upplösning av stiftelsen

§ 34     Stiftelsens stadgar kan ändras genom beslut av stiftarna om de därom är ense.              

§ 35     Efter beslut av landstinget och kommunfullmäktige i resp Halmstads och Varbergs kommuner samt Hallands museiförening och Föreningen Varbergs museum om stiftarna därom är ense, skall stiftelsens verksamhet upphöra om förutsättningarna för denna upphört eller väsentligen ändrats. Om så sker skall stiftelsens återstående tillgångar överlämnas till stiftarna varvid föremål och arkivalier först och främst förbehålles museiföreningarna i Halmstad och Varberg för att främja halländsk kultur. Samråd skall äga rum med Statens Historiska museer, Nationalmuseum, Nordiska museet samt Riksantikvarieämbetet.

§ 36     Dessa stadgar skall för att bli gällande antas av landstinget i Hallands län, kommunfullmäktige i Halmstads kommun, kommunfullmäktige i Varbergs kommun, Hallands museiförening samt Föreningen Varbergs museum.

 § 1        Hallands läns landsting, Halmstads kommun, Varbergs kommun, Hallands museiförening samt Föreningen Varbergs museum överenskommer att med giltighet från den 1 januari 1979 bilda en stiftelse, som benämnes Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg.

§ 2       Hallands museiförening och Föreningen Varbergs museum överlämnar med äganderätt till stiftelsen:

1. föreningarna den 1 januari 1979 tillhöriga fastigheter och byggnader enligt förteckning som upprättas vid årsskiftet 1977-78,

2. föreningarna den 1 januari 1979 tillhöriga föremålssamlingar, arkivalier, boksamlingar och inventarier enligt förteckning som upprättas vid årsskiftet 1978-79, med i § 3.5 nämnt undantag,

3. föreningarna den 1 januari 1979 tillhöriga fordringar, varulager och kontanta medel enligt förteckning som upprättas vid årsskiftet 1978-79, med undantag av för Hallands musei-förening 50 000 kronor och Föreningen Varbergs museum 50 000 kronor, som förblir föreningarnas egendom.

Som villkor för föreningarnas medverkan vid stiftelsens tillkomst gäller, att Stiftelsen Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg – med motsvarande befrielse för Hallands museiförening och Föreningen Varbergs museum – övertager dels ansvaret för fastigheter, byggnader och föremål, dels ock betalningsansvaret för löpande avtal, skulder och pensionsutfästelser, som vid tidpunkten för överlåtelsen åvilar föreningarna. Övertagandet skall jämväl avse de interimsskulder och interimsfordringar, som av olika skäl ej medtagits vid upprättande av föreningarnas bokslut per den 31 december 1978, men som avser tiden före överlåtelsen.

Hallands läns landsting, Halmstads kommun samt Varbergs kommun förbinder sig att svara för resp tre femtedelar, en femtedel samt en femtedel av de penningmedel som erfordras för stiftelsens verksamhet efter avräkning av till verksamheten utgående statsbidrag.

§ 3       Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta dess samlingar, fastigheter och byggnader och hålla dem tillgängliga för allmänheten samt att huvudsakligen inom Hallands län bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig verksamhet. 
            Stiftelsen skall icke ha till syfte att inbringa vinst.

Stiftelsens styrelse äger att draga upp riktlinjer för respektive museums verksamhet varvid följande utbildad praxis skall vara grundläggande:

1. Museet i Halmstad dokumenterar och handlägger i huvudsak ärenden rörande länets förhistoria, kyrkor och kyrkkonst, sjöfart samt bildkonst, skulptur etc och folkligt måleri (främst bonadsmålningar), samt presenterar dessa ämnesområden i permanenta basutställningar,

2. Museet i Varberg dokumenterar och handlägger i huvudsak ärenden rörande länets folkkultur med jakt, fiske, jordbruk, lanthushållning, byggnadsskick, textilier och folkkonst, samt presenterar dessa ämnesområden i permanenta basutställningar,

3. Verksamheten vid folklivs- och folkrörelsearkiven vid museet i Varberg med sina för hela länet omfattande samlingar skall fortsätta och vidareutvecklas efter nu gällande riktlinjer,

4. Museerna bibehåller sina föremålsbestånd, men i ett ömsesidigt samarbete kan depositioner även i fortsättningen ske museerna emellan, när så synes lämpligt och där ej särskilda villkor vid föremålens överlämnande till museerna förhindrar ett dylikt utbyte. Kulturhistoriska byggnader med befintliga specialutställningar tillhörande de båda museerna, Hallandsgården, August Bondesons barndomshem samt Samfärdselmuseet i Varberg, skall förbliva oförändrade till verksamhet och vad avser i dessa förvarade samlingar,

5. Föremål, samlingar, fonder och/eller andra donationer eller depositioner vilka genom särskilda villkor vid överlämnandet till museiföreningarna ej kan överföras till stiftelsen, enligt bilagd förteckning, skall vara undantagna från denna överenskommelse,

6. Båda museerna skall utan hänsyn till ämnesvalet arrangera tillfälliga utställningar, liksom tillfälliga vandringsutställningar i länet inom ramen för till stiftelsen för detta ändamål anvisade medel, varvid samtliga primärkommuners behov skall tillgodoses,

7. Museet i Halmstad och museet i Varberg utger tillsvidare årligen var sin årsbok. Kostnaderna härför skall belasta stiftelsen,

8. Stiftelsen äger i egen regi eller genom särskilt bildat organ uthyra eller annorledes utnyttja de byggnader varöver stiftelsen förfogar.

§ 4       Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse, som har sitt säte i Halmstad och består av nio ordinarie ledamöter jämte nio suppleanter för de ordinarie ledamöterna samt adjungerade länsmuseichefen och landsantikvarien jämte den vid länsstyrelsen i Hallands län anställde länsantikvarien.

I stiftelsens styrelse utser Region Halland fyra ledamöter, Halmstads och Varbergs kommuner vardera en ledamot, Hallands museiförening och Föreningen Varbergs museum vardera en ledamot samt Hallands bildningsförbunds samarbetsråd i hembygdsfrågor en ledamot.

För ledamöterna i styrelsen skall utses personliga suppleanter vilka väljs i samma ordning som ordinarie ledamöter.                                                    

Ledamöter och suppleanter utses för samma mandattid, som gäller vid kommunala val.

§ 5       För styrelsen gäller de bestämmelser, som finns intagna i stadgar för stiftelsen.

§ 6       Den personal, som den 31 december 1978 är stadigvarande sysselsatt vid Hallands museum resp Varbergs museum, skall erbjudas anställning vid stiftelsen på oförändrade villkor.

§ 7       Utöver vad i §§ 1-6 sägs skall för stiftelsen gälla de bestämmelser, som finns intagna i stadgar för stiftelsen.

Stadgarna skall för att bli gällande antagas av Hallands läns landsting och kommunfullmäktige i Halmstads resp Varbergs kommuner samt Hallands museiförening och Föreningen Varbergs museum.

§ 8       Stiftarna äger avtala om ändring av ovan intagna bestämmelser, varvid endast enhälligt beslut gäller.

Halmstad 1978

För Hallands museiförening                              För Föreningen Varbergs museum

För Halmstads kommun                                   För Varbergs kommun

För Hallands läns landsting

1979 – idag

Vår nuvarande styrelse

Inloggning för styrelsemedlemmar

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support